Darbības virzieni

Plānošanas dokumenti

Rīgas teritorijas plānojums

Rīgas pasažieru ostas attīstību paredz virkne galvaspilsētas attīstības plānošanas dokumentu. Tā ir noteikta gan šobrīd spēkā esošajā galvenajā Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentā - Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam, gan arī vēl neapstiprinātajā Rīgas teritorijas plānojumā līdz 2030. gadam (RTP2030). RTP2030 mērķis ir radīt elastīgu teritorijas plānošanas dokumentu, kas sniedz nosacījumus pilsētas attīstībai saskaņā ar vietas vēsturi, kultūru, ainavu, pakalpojumu piedāvājumu, sabiedrības līdzdalību un potenciālo ekonomisko un sociālo apstākļu izmaiņām.

Tā kā ostai ir nozīmīga loma pilsētas ekonomiskajā attīstībā, funkcionālais zonējums un attīstības nosacījumi ostas teritorijām ir pakārtoti primārajam mērķim – nodrošināt labvēlīgus apstākļus saimnieciskās darbības attīstībai. Vienlaikus RTP2030 iekļauti nosacījumi ostas uzņēmumu darbībai, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi un dzīvojamās apbūves teritorijām. Rīgas dome uzsvērusi, ka, izstrādājot RTP2030, ieteicams ievērot principu esošos zemes resursus izmantot, primāri attīstot darbību teritorijās, kur industriālā apbūve jau ir uzsākta vai vēsturiski izveidojusies, bet nepaplašinot to uz dabas, dzīvojamo vai kultūrvēsturiski vērtīgo teritoriju rēķina.

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums

Rīgas ostas nozīme uzsvērta arī 2013. gadā izstrādātajā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā. Tajā teikts, ka osta vēsturiski ir bijusi viens no galvenajiem Rīgas attīstības faktoriem un labklājības avotiem. Dokumentā sniegta norāde uz ostas attīstības koncepciju un minēts, ka tajā ņemta vērā ostas saistība ar citiem pilsētas transporta veidiem, izvērtēta lielceļu tīkla un zemju izmantošana.

Arī šajā dokumentā kā viens no galvenajiem ostas attīstības uzdevumiem noteikta pasažieru prāmju satiksmes attīstības sekmēšana starp Rīgu un citām pilsētām, atbalstot esošo pasažieru piestātņu paplašināšanu un jaunu veidošanu Daugavas labajā krastā. Tāpat norādīts, ka ir jāstrādā pie Rīgas pasažieru ostai piegulošā rajona sabiedriskā transporta kustības uzlabošanas.

Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojums

Sagatavotajā RTP2030 noteikts, ka Eksportostai un tai piegulošajai teritorijai jāizstrādā vienots lokālplānojums. Tajā cita starpā arī jāparedz priekšlikumi un risinājumi Eksportostas dienvidu daļas transporta sistēmas savienojumam ar Eksporta ielu.

RTP2030 paredzētajam uzdevumam atbilst 2018. gada 11. jūlijā Rīgas domes sēdē pieņemtais lēmums “Par Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu” un saistībā ar to izdotie “Eksportostas un tai piegulošās teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, kas nosaka Eksportostas un tai piegulošās teritorijas izmantošanu un apbūvi, kā arī funkcionālo zonējumu.  

Lai arī lokālplānojumā ietvertās teritorijas lielākoties attiecas uz Rīgas daļu, kur iepriekš tika veikta ostas saimnieciskā darbība ar kravu pārvadājumiem – tā tagad ir pārcelta uz Krievu salu, plānojumā ir sniegtas rekomendācijas risinājumu īstenošanai pilsētas transporta infrastruktūrā, tostarp pilsētas ārējā loka pilnveidošanai nepieciešamo ceļu un ielu posmu izbūvei. Īstenojot lokālplānojumā paredzētos risinājumus, tiktu ievērojami sekmēta arī Rīgas pasažieru ostai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana.

Andrejsalas detālplānojums

Jau 2008. gadā pēc SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums” pasūtījuma tika sagatavots Andrejsalas detālplānojums. Dokumenta izstrādes mērķis bija precizēt teritorijas izmantošanu un apbūves noteikumus, lai, respektējot Rīgas vēsturiskajā centrā un plānojuma teritorijā esošo vērtīgo kultūras mantojumu, akvatorijas un krastmalas, izveidotu daudzfunkcionālu darījumu, pakalpojumu, mājokļu, atpūtas un nozīmīgu sabiedrisko objektu teritoriju ar augstvērtīgu publisko ārtelpu. Tā kalpotu kā atbalsts un papildinājums Rīgas vēsturiskā centra un Vecrīgas tūrisma piesaistes un darījumu funkcijām.

Detālplānojums paredz kardināli rekonstruēt Andrejsalu, pārveidojot to no ostas operācijām paredzētas industriālas teritorijas par Rīgas pilsētas centra daļu ar daudzveidīgām funkcijām un kvalitatīvu pilsētvidi. Dokumentā noteikts, ka Andrejsalai jāattīstās kā savdabīgai un daudzfunkcionālai darījumu, pakalpojumu, mājokļu un nozīmīgu publisku objektu teritorijai – pilsētas apakšcentram, kas saistīts ar jūras pasažieru transportu, jahtu sportu, rekreāciju un tūrismu, izmantojot šim nolūkam esošo vērtīgo kultūras mantojumu, akvatorijas un krastmalas.

Detālplānojumam atbilstoši risinājumi Pasažieru ostas attīstībai paredzēti arhitektu biroja ”NRJA” projektā “RP 888” – tā skices aicinām skatīt šeit.